Κωδικός Ενότητα Αποτέλεσμα Ποσοστό
GR377180010W Βάσεις Δεδομένων Επιτυχία 90%
GR377180012L Βάσεις Δεδομένων Επιτυχία 75%
GR377180015M Βάσεις Δεδομένων Επιτυχία 95%
GR377180016Y Χρήση Η/Υ Επιτυχία 75%
GR377180016Y Βάσεις Δεδομένων Επιτυχία 85%
GR377190017X Παρουσιάσεις Επιτυχία 85%
GR377190017X Χρήση Η/Υ Επιτυχία 80%
GR377190032Y Χρήση Η/Υ Επιτυχία 85%