Το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα άριστης εκμάθησης της ελληνικής (για τους αλβανόφωνους μαθητές), της αλβανικής (για τους ελληνόφωνους μαθητές) και της αγγλικής γλώσσας, καθώς η διδασκαλία τους ξεκινά από την πρώτη κιόλας τάξη.

Στόχος μας είναι να προετοιμαστούν οι μαθητές επαρκώς για την απόκτηση  πτυχίου στις αντίστοιχες γλώσσες.

Στην προσπάθειά μας να γίνει το μάθημα ευχάριστο αλλά και αποτελεσματικό για τους μαθητές, εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο και την απαραίτητη διδασκαλία του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού,  γίνεται διδασκαλία μέσω υπολογιστών και φωτεινού προβολέα. Χρησιμοποιούνται ακόμη παιχνίδια εκμάθησης, οπτικοακουστικό υλικό (τραγούδια , cd rom, dvd), κατασκευές που δημιουργούν τα παιδιά, θεατρικά δρώμενα που βελτιώνουν τον προφορικό λόγο κ.ά.

Στο­χεύ­ουμε ό­χι μό­νο στην α­πλή εκμά­θη­ση λε­ξι­λο­γί­ου και γραμ­μα­τι­κής, αλ­λά κυ­ρί­ως στην ε­ξοι­κεί­ω­ση με την πραγ­μα­τι­κή χρή­ση της γλώσ­σας.