Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Changing our Cities: είναι ένα έργο σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα που σχετίζονται με την περιοχή τους, όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών

Την Πέμπτη 18.4.2019 είχαμε τη χαρά να ανταλλάξουμε σκέψεις και ιδέες με παιδιά και εκπαιδευτικούς με σχολείο στην Τουρκία και στην Ουκρανία!